Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Вземане на решение на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, т. 6 от Закона за общинския дълг и Решение № 189/ 22.05.2009 г.

 

РЕШЕНИЕ № 505

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, т. 6 от Закона за общинския дълг и Решение № 189/ 22.05.2009 г., Великотърновски Общински съвет

 

  1. Приема финансовите параметри на „Корпоративна търговска банка” АД, гр. София, като избрана банка чрез Закона за обществените поръчки за осигуряване на средства за покриване на разходи за проектта ОП „Околна среда 2007 г.– 2013 г.”.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с „Корпоративна търговска банка” АД, гр. София, съгласно проведената процедура.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/