Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Отписване на ДМА, Общинска собственост от активите на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 508

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.4 и т.7 и чл. 149, ал.2 от ТЗ, чл.18, т.7 във връзка с чл.18, т.4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за отписване от активите на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново на материален актив инв. № 912555 – „Ел.станция” без стойност заведен зад балансово.
  2. Великотърновски Общински съвет задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да приеме с приемно-предавателен протокол ДМА по т. 1 и да отрази счетоводно записванията.
  3. Възлага на Управителя на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.
  4. Задължава Управителите на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново и на "Благоустройство"ЕООД – Велико Търново да предоставят информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/