Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Извършване на финансова ревизия на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 509

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 17 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде извършена незабавна финансова ревизия на „Благоустройство „ ЕООД- Велико Търново.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия за извършване на незабавна финансова ревизия на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново и да информира Общинския съвет за резултатите от нея.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/