Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Определяне на основна месечна наемна цена за 1 кв. м полезна площ на общинските жилища за 2009 г.

 

РЕШЕНИЕ № 510

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 54, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общински съвет

Определя за 2009 година основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища в размер на 0,80 лв.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/