Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Актуализация на плана за подобряване качеството на атмосферния въздух.

 

РЕШЕНИЕ № 511

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 79 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 580/ 17.07.2009 г. на Министъра на МОСВ, Великотърновски Общински съвет,

Приема Актуализация на плана за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Велико Търново /приет с решение № 109 / 20.04.2004 г./, във връзка с установените превишени концентрации на ФПЧ 10.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/