Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на актуализирани цени за общински нежилищни имоти, находящи се в с. Войнежа.

 

РЕШЕНИЕ № 513

 

На основание чл. 3,ал. 3, т. 2 от ЗПСК ,чл.4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 ,т.1 от ЗПСК, чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решение № 1346/ 19.04.2007 г. на Общински съвет, Великотърновски Общинския съвет

1. Приема нови начални цени за продажба общински нежилищни имоти в с. Войнежа както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м. -11 144 лева - без ДДС; Урегулиран поземлен имот ІІ –„за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м. , заедно с построена в него сграда - бивша тоалетна с площ 52 кв.м – 11 870 лева – частично облагаеми с ДДС; Урегулиран поземлен имот ІІІ –„за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 589 кв.м.,заедно с построена в него сграда бивше общежитие със застроена площ - 144 кв.м.- 13 108 лева – частично облагаеми с ДДС; Урегулиран поземлен имот ІV –„за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 588 кв.м.,заедно с построена в него сграда бивше училище с РЗП 1 004 кв.м.- 58 979 лева- частично облагаеми с ДДС.

2. За посочените в т.1 обекти да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване”от кв.4 - 1 000 лева; Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда бивша тоалетна - 1 100 лева; Урегулиран поземлен имот ІІІ –„за обществено обслужване” от кв.4,заедно с построена в него сграда бивше общежитие - 1 300 лева; Урегулиран поземлен имот ІV –„за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда -бивше училище – 5 800 лева.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300лева /с ДДС /. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв. 4 - 5 000 лева Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда бивша тоалетна- 5 500 лева;Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/ - 6 000лева; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв. 4, заедно с построена в него сграда бивше училище – 25 000 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/