Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Изменение на § 1, ал. 4 от преходни и заключителни разпоредби на Правилника за дейността на Об АП.

 

РЕШЕНИЕ № 515

 

На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА и чл.10,т.1 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общински съвет

Приема изменение на § 1, ал. 4 от раздел ІV. Преходни и заключителни разпоредби на Правилника за дейността на Об АП, както следва :

 

Било: § 1, ал. 4. За участието си в заседание членовете на Надзорния съвет и лицата по чл. 8, ал. 4 от настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 1/10 от средната месечна брутна работна заплата на общинската администрация, раздел „Изпълнително-разпоредителни органи - изборни длъжности по чл.8 на ПМС № 25/ 02.03.2000 г.”, а председателят на НСПСК - същото увеличено с коефициент 1,5 . Необходимите средства се осигуряват от сметката на фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“.

Става: § 1, ал. 4. За участието си в заседание лицата по чл.8, ал. 4 от настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 1/10 от средната месечна брутна работна заплата на общинската администрация, раздел „Изпълнително-разпоредителни органи - изборни длъжности по чл.8 на ПМС № 25/ 02.03.2000 г.”.Необходимите средства се осигуряват от сметката на фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/