Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 516

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 150 /сто и петдесет/ кв.м., представляващо 150/640 идеални части от застроен УПИ ІV-359 /урегулиран поземлен имот четири римско за триста петдесет и девет арабско/ от строителен квартал 67 /шестдесет и седем/ по РП на с. Къпиново, актувано с акт за частна общинска собственост № 4529/ 14.08.2008 г., останалата част от който е собственост на Пламен Иванов Златков с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Д-р Христо Даскалов” №10.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ ІV-359 в строителен квартал 67 по РП на с.Къпиново, с площ от 150 /сто и петдесет/ кв.м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 900 лева /деветстотин лева/ без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Пламен Иванов Златков следва да заплати и следните дължими суми: 2% режийни разноски, в размер на 18,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3% местен данък в размер на 11,70 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и сума в размер на 162 лева, представляваща стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/