Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15 ал.3 и ал. 5 от ЗУТ.

 

РЕШЕНИЕ № 518

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от недвижими имоти в обхвата на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 358 по протокол № 19 от 12.11.2008 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, както следва:

1.1. Община Велико Търново прехвърля на „Военно строителство инженеринг” ЕООД, гр. София правото на собственост върху реална част от недвижим имот с площ от 2 309 /две хиляди триста и девет/ кв.м., попадащи в северната част на новообособен УПИ Х, целият с площ от 3 751 кв.м., в стр. кв. 640 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 318 642 /триста и осемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и два/ лева без начислен ДДС;

1.2. Община Велико Търново придобива от „Военно строителство инженеринг” ЕООД, гр. София правото на собственост върху реална част от недвижим имот с площ от 2 309 /две хиляди триста и девет/ кв.м., попадащи в южната част на новообособен УПИ ІХ с площ от 3 014 кв.м., в стр. кв. 640 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена в размер на 318 642 /триста и осемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и два/ лева без начислен ДДС.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи с „Военно строителство инженеринг” ЕООД, гр. София предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІХ и УПИ Х от строителен квартал 640 по ПУП на гр. Велико Търново, и след заплащане на всички суми по сделката: ДДС върху стойността на земята, режийни разноски, местен данък по ЗМДТ и стойност на експертната оценка, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от имотите в обхвата на разработката.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/