Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.01.2008 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинската агенция за приватизация за 2007 година.

 

РЕШЕНИЕ № 52

 

На основание чл.10, т.3 и чл.12,ал.8 от Правилника за дейността на ОбАП, НСПСК, Великотърновски Общинския съвет

 

  1. Приема отчета за дейността на Общинската агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация за периода от 1.01.2007 г. до 31.12.2007 година.
  2. Одобрява представените отчети за паричните постъпления от приватизация и извършените разходи от приватизационните фондове в изпълнение на годишния план за приватизация за периода от 1.01.2007 г. до 31.12.2007 година,съгласно приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

 

 

ВЯРНО:

/Р. Грънчаров/ ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

/ХРИСТО ХРИСТОВ/