Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж

 

РЕШЕНИЕ № 523

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.4 т.4 от ЗОС, чл.54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ ІІ „за трафопост” от строителен квартал 640 по ПУП на гр.Велико Търново, а по кадастралната карта на гр. Велико Търново представляващ имот с идентификатор №10447.506.274, целият с площ от 197 кв.м., актуван с АОС № 4556/23.09.2008 г., находящ се на ул. „Димитър Буйнозов”, за изграждане на обект: „Трафопост – тип бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/” със ЗП от 16 кв.м. и сервитут от 63 кв.м., в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.
  2. Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева.
  3. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, "EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 340 /триста и четиридесет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при «ОБЩИНСКА БАНКА» АД ФЦ Велико Търново, 1,3% местен данък в размер на 221 /двеста и двадесет и един/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 192 /сто деветдесет и два/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/