Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж

 

РЕШЕНИЕ № 524

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС, във връзка с чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – имот №000345, актуван с АОС №4608/29.01.2009 г., и имот № 000355, актуван с АОС №4607/29.01.2009 г., и двата в местност „Тютюнжув дол” в землището на с. Леденик, община Велико Търново, за изграждане на два броя нови стоманенорешетъчни стълбове, всеки със застроена площ от по 4 /четири/ кв.м. или общо 8,00 /осем/ кв.м., в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица,за изграждане на ел. проводно отклонение 20 kV за нов обект за външно ел. захранване на БКТП за нови потребители.
  2. Утвърждава експертната оценка, изготвена от оценител на имоти, за учредяване право на строеж върху общински имот №000345, в размер на 60,00 /шестдесет/ лева; и имот № 000355, в размер на 60,00 /шестдесет/ лева, или обща стойност в размер на 120 /сто и двадесет/ лева.
  3. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя,“EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати сума в размер на 120 /сто и двадесет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 2,40 лева /два лева и четиридесет стотинки/ по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново, 1,3% местен данък в размер на 1,56 лева /един лев петдесет и шест стотинки/ по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново, както и 168 /сто шестдесет и осем/ лева стойност на експертната оценка за двата имота по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички действия по учредяване право на строеж в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/