Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на списък на общинските жилища по предназначение,брой, вид и местонахождение.

 

РЕШЕНИЕ № 526

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

- за настаняване под наем на граждани с установени

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши

- резервни жилища 23 броя;

- ведомствени жилища 19 броя.

 

ОБЩО ЖИЛИЩА 356 БРОЯ

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/