Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на спортна дейност.

 

РЕШЕНИЕ № 530

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 8, ал. 3, т. 3 и чл. 59 ал. 3, т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 49 ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Великотърновски общински съвет

І. Дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на части от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Александър Стамболийски” № 2, представляващ спортен комплекс „Юнак”, на спортни клубове, отговарящи на изискванията на ЗФВС.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за безвъзмездно предоставяне на части от горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

ІІІ. Управителят на ОП “Спортни имоти и прояви”, въз основа на Решението на Общински съвет да сключи договори със спортните клубове, като в тях включи клауза за прекратяването им при започване на строителни дейности в имота.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/