Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Постъпило писмо от Изпълнителния директор на „Аркус” АД гр.Лясковец.

 

РЕШЕНИЕ № 531

 

  1. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, т.1, чл. 17 във връзка с чл. 23, ал. 1, т.3 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества отменя Решение № 223/05.06.2008г. от Протокол № 20 от заседание на Великотърновски Общински съвет, проведено на 05.06.2008 г.
  2. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 14, чл.17, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, възлага на Управителя на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД да изиска предложения Договор за наем на недвижимия имот от „Аркус” АД гр.Лясковец.
  3. Задължава Управителя на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решенията.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/