Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.03.2009 година.

 

ОТНОСНО: Запазване на горите.

 

РЕШЕНИЕ № 533

 

На основание чл. 17, т. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Предлага Кмета на Общината да упражни правомощията си по чл. 198 от ЗУТ като със заповед наложи строителна забрана до влизане в сила на Общия устройствен план по отношение на горските територии, на които е променено предназначението, включително и ПИ 140005 от 53 дка гори кв. „Картала”.
  2. Предлага при разглеждане на Общия устройствен план от Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ да бъдат поканени изтъкнати независими архитекти, експерти и юристи. ЕСУТ да излезе със становище относно възможността в Общия устройствен план да бъде запазено предназначението на горските масиви, за които има вече влезли в сила ПУП.
  3. Препоръчва на Кмета на Общината до одобряване на Общия устройствен план на Община Велико Търново да не финализира процедурите за застрояване и да не издава разрешения за строеж за имоти, които са гори по документи, или фактически са горски масиви, но с променено предназначение.
  4. Възлага на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския съвет да организират изготвяне на правен анализ относно възможностите за трайно решаване на проблема с горите в духа на приетата с Решение № 227 от 05.06.2008 год. Декларация на Великотърновския Общински съвет. Правният анализ да бъде предоставен до 15.05.2009 г. във Великотърновски Общински съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/