Препис-извлечение от Протокол № 45

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.04.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Актуализиран финансов план за дейностите Програма СИНДИ и Детската компонента „Здрави деца в здрави семейства” през 2009 година и Информация за дейността по програма СИНДИ през 2008 година.

 

РЕШЕНИЕ № 538

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

  1. Приема Информация за дейността по програма СИНДИ през 2008 година.
  2. Актуализиран финансов план за дейностите по Програма СИНДИ и Детската компонента „Здрави деца в здрави семейства” през 2009 година.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/