Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.01.2008 година.

 

ОТНОСНО: Допълване на решения №№ 1348/19.04.2007 г. и 1461/26.07.2007 г. за приватизацията на обекти от годишния план за приватизация.

 

РЕШЕНИЕ № 54

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК ,чл.4, ал. 2 и чл. 32 ,ал. 3, т.1 от ЗПСК , чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Великотърновски общински съвет

  1. Допълва т. 6 от решения №№1348/19.04.2007 г. и 1461/26.07.2007 г. , относно заплащането на договорената цена за обекти: “Застроен поземлен имот с построена в него сграда /бивше училище/ в околовръстен полигон на с. Шодековци, кметство Габровци”; “Незавършен обект на строителството – Разширение на детска градина, построен в УПИ VІ, кв. 50 по плана на гр. Килифарево”и “Застроен УПИ І от строителен квартал 40 по плана на с. Никюп, община В. Търново, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда - бивша мандра”, със следния текст:
  2. “Спечелилият търга може да заплати достигнатата на търга цена и на разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – най-малко 50 на сто от достигнатата цена на търга; заплащане на остатъка в срок до 12 месеца от сключване на договора ;лихва върху неиздължената част в размер на ОЛП плюс 10 на сто; учредяване на договорна ипотека върху имота до окончателното му изплащане. Молбата за разсрочено плащане при посочените условия се подава от спечелилия търга в Общинската агенция за приватизация - ст. 419 на Общината до 17,30 часа в деня на търга”.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/