Препис-извлечение от Протокол № 45

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.04.2009 година.

 

ОТНОСНО: Възраженията на Постоянната комисията по здравеопазване и социални дейности относно проекта на интегративен модел на Областна здравна карта - Област Велико Търново. 

 

РЕШЕНИЕ № 540

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Подкрепя възраженията на Постоянната комисията по здравеопазване и социални дейности относно проекта на интегративен модел на Областна здравна карта - Област Велико Търново. 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/