Препис-извлечение от Протокол № 45

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.04.2009 година.

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по акредитация на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД, град Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 541

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал.1 от Закона за лечебните заведения и във връзка с чл. 24 от Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД, гр. Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/