Препис-извлечение от Протокол № 45

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.04.2009 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот публична общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на спортна дейност и отдаване на части от него на лица, регистрирани по Търговския закон.

 

РЕШЕНИЕ № 545

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 3 и чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 51 ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Великотърновски Общински съвет

І. Дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок до 31.12.2011 г. на части от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Краков” № 11, представляващ Дворец за култура и спорт „Васил Левски”, на спортни клубове, отговарящи на изискванията на ЗФВС.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок до 31.12.2011 г. на части от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Краков” № 11 на юридически лица, регистрирани по Търговския закон, след провеждане на търг или конкурс. Дейността, която развиват, следва да не препятства по никакъв начин развитието на спортната и тренировъчна дейност в двореца.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на части от горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

ІV. Директорът на ДКС „Васил Левски” да сключва договори за безвъзмездно ползване със спортните клубове и възмездно с фирмите спечелили търга или конкурса. Договорите да съдържат клауза, която да задължава наемателите да заплащат консумативите в наеманите от тях обекти.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/