Препис-извлечение от Протокол № 45

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.04.2009 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на ПУП-план за регулация за част от улично пространство между ОК ОК 34 – 35 – 316 по плана на с. Пчелище и промяна статута на имота.

 

РЕШЕНИЕ № 546

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие Кмета на Общината да одобри по реда на чл. 129 /2/ от ЗУТ, чл. 134 /2/ и във връзка с чл.134/1/т.1 от ЗУТ- частично изменение на ПУП- план за регулация за част от улично пространство между ОК ОК 34 – 35 - 316, западно от УПИ V-142 от кв. 1-А по плана на с.Пчелище – образуване на нов УПИ с отреждане – УПИ VІ- за трафопост от кв. 1-А по плана на с. Пчелище, за сметка на част от улично пространство между ОК ОК 34 – 35- 316.

 

2. Съгласно определенията на ЗОС частта от улично пространство, образуваща нов УПИ VІ, представлява публична общинска собственост. Във връзка с промяната на предназначението й /съгласно одобрен проект за ЧИ на ПУП- план за регулация/ и на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Велико Търново дава съгласие частите от улично пространство , попадащи в новообразуван УПИ VІ за „трафопост” от кв. 1-А по плана на с.Пчелище, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/