Препис-извлечение от Протокол № 45

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.04.2009 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 547

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на нейното предназначение, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие частта от полски път – ПИ №150058 по КВС на землище с. Самоводене, попадаща в новообразуван УПИ І-565,566, съгласно ПУП- ПР, да бъде обявена за частна общинска собственост.
  2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 1 549 /хиляда петстотин четиридесет и девет/ кв.м., представляващо част от полски път ПИ № 150058 по КВС на землище с. Самоводене, което съгласно одобрен ПУП – ПР попада в новообразуван УПИ І-565, 566, от „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” ООД гр. София, жк „Надежда 2”, ул. „Екзарх Стефан” № 61 чрез управителя Асен Шапкаров.
  3. Утвърждава цена на общинската част от УПИ І-565,566 с.Самоводене, с площ от 1 549 кв.м., равна на данъчната оценка на имота, в размер на 2 974,08 лева /две хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и осем стотинки/, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” ООД гр. София, жк „Надежда 2”, ул. „Екзарх Стефан” № 61 чрез управителя Асен Шапкаров следва да заплати и следните дължими суми: 2 % режийни разноски, в размер на 59,48 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3% местен данък в размер на 38,66 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново.
  4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за предоставяне безвъзмездно в полза на Община Велико Търново на новопроектирани пътища с обща площ в размер на 5 014 кв.м.
  5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/