Препис-извлечение от Протокол № 45

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.04.2009 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот за стопанисване и управление.

 

РЕШЕНИЕ № 551

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 12 ал.1 от ЗОС, чл.10 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде предоставен за ползване и управление недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 38, представляващ застроен урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 314 по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 472 кв.м., заедно с построените в имота: масивна триетажна административна сграда със ЗП в размер на 290 кв.м., масивна двуетажна административна сграда със ЗП в размер на 102 кв.м. и гараж със ЗП в размер на 60 кв.м., за който недвижим имот е съставен акт за публична общинска собственост № 4624/03.04.2009 г.,
  2. на Регионален исторически музей Велико Търново, представляван от Директора Иван Църов.
  3. Управлението на публичната общинска собственост се осъществява от ръководителя на бюджетната структура от негово име, на негова отговорност, в рамките на действащата нормативна уредба.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по предоставяне на имота при спазване разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/