Препис-извлечение от Протокол № 45

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.04.2009 година.

 

ОТНОСНО: Информация за резултатите от дейността на търговските дружества през 2008 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

 

РЕШЕНИЕ № 553

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на търговските дружества през 2008 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.
  2. Възлага на общинска администрация на основание Наредба приета с ПМС № 111 от 15.05.2007 г. да разработи методика за формиране на възнагражденията на управителите на търговските дружества в зависимост от финансово икономическите резултати на същите. Същата да бъде приета на сесия на Общински съвет и да влезе в сила от третото тримесечие на 2009 г.
  3. Постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции да разгледа в разширен състав и да проведе обсъждане на резултатите от дейността на търговските дружества с общинско участие със цел подобряване на тяхната ефективност, които да се разгледат на заседание на Великотърновски Общински съвет. 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/