Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.01.2008 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на общинско жилище от фонда за настаняване под наем на Ирена и Пламен Русеви.

 

РЕШЕНИЕ № 56

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43, т.1 от Закона за общинската собственост и чл. 23, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

 

  1. Пламен и Ирена Русеви да бъдат включени под № 1 в списъка за 2008 година на картотекираните за настаняване в общински жилища.
  2. На Пламен и Ирена Русеви да бъде изплатена еднократна помощ в размер на 1200 лв. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Велико Търново за 2008 година във Функция І “Общи държавни служби”, Местна дейност 122 “Общинска администрация”, Параграф 4214 “Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет”.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/