Препис-извлечение от Протокол № 45

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.04.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр. Велико Търново за 2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 561

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема годишния финансов отчет на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008 г.

2. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2008 г. в размер на 2 000 лв. (две хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново освобождава от отговорност Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/