Препис-извлечение от Протокол № 45

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.04.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 562

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново:

1. Приема годишния финансов отчет на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008г.

2. Възлага на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2008 г. в размер на 31 000лв. (тридесет и една хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново освобождава от отговорност Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/