Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.05.2009 година.

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2009 година.

 

РЕШЕНИЕ № 569

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема:

  1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2009 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.
  2. Инвестиционна програма 2009 година - Отчет I - во тримесечие.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/