Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.05.2009 година.

 

ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция на отоплителната система на Регионална библиотека „П.Р. Славейков” и Археологически музей” – Велико Търново” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/015

 

РЕШЕНИЕ № 570

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

1. Потвърждава издаването на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 10% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1.-01/2007/015 „Реконструкция на отоплителната система на Регионална библиотека „П.Р. Славейков” и Археологически музей” – Велико Търново, явяващ се 27 121,90 /двадесет и седем хиляди сто двадесет и един лева и деветдесет стотинки/ със срок на валидност от 01 май 2009 г. до 15 юли 2009 година, съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение1.: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/