Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.05.2009 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 572

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, т. 1 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски Общински съвет

І. Изменя и допълва Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси , сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново както следва:

  1. В приложения №№ 1, 5 и 6 думите „Решение за съдебна регистрация” се заменят с „Удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Агенцията по вписванията ” или съда по регистрация на търговеца .
  2. В приложения № № 1 и 2 думата „БУЛСТАТ” се заменя с „Единен идентификационен код /ЕИК/” .
  3. В приложения №№ 1, 2, 5 и 6 отпадат думите „Данъчна регистрация ” .
  4. В чл. 28 „а”, ал. 1 отпада думата „депозит”.
  5. В чл. 28 „д”, ал. 1 се създават се нови точки 4 и 5:

т. 4. Не съдържат писмена декларация за изрично приемане на условията на приватизационната сделка, определени с решението на Общинския съвет.

т. 5. Са подадени от лице, което не е внесло депозит по ред и начин, определени в решението на Общинския съвет.”

Посочените изменения и допълнения влизат в сила с приемането им от Великотърновски общински съвет

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/