Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.05.2009 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение № 488/19.02.2009 г. на Великотърновски общински съвет .

 

РЕШЕНИЕ № 573

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 10, т.4 от Правилника за дейността на Об АП и чл. 9,ал. 1 т. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията, Великотърновски Общински съвет

1.Изменя и допълва текста на т. 1 от на р-л ІІ на решение № 488/ 19.02.2009 г. както следва:

Било: 1.Създава временен гаранционен фонд със средства от фонд “Инвестиции и дълготрайни активи” /“ИДА”/ в размер съответстващ на задълженията на „Благоустройство” ЕООД- В. Търново към датата на вземане на това решение. Временните разходи от фонда да бъдат компенсирани чрез парични постъпления от вземания на дружеството. След приключване на процедурата по вливане, гаранционния фонд да бъде закрит, а наличните средства - възстановени във фонд “ИДА”.

Става: Създава временен целеви гаранционен фонд със средства от фонд „Инвестиции и дълготрайни активи”/“ИДА”/ в размер на 100 000 лева със срок на действие – до приключване продажбата на обекти – „Бетонов център” и „Ремонтна база”.Средствата от фонда да бъдат разходвани само в случай на предявени искания от кредитори за незабавни плащания и обезпечителни заповеди свързани със спиране продажбата на посочените обекти. Евентуалните разходи от гаранционния фонд да бъдат възстановени във фонд „ИДА” от „Комунално стопанство”ЕООД чрез средства от продажба на собствени ненужни ДМА, след което гаранционния фонд да бъде закрит.”

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/