Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.05.2009 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем на „ Комунално стопанство „ ЕООД

 

РЕШЕНИЕ № 576

 

На основание чл. 21,ал.1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 18, 19 и 20 от Наредбата за управление и упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем на „Комунално стопанство„ ЕООД в размер на 97 790 лв. за погасяване на задължения на „Благоустройство„ ЕООД по банков кредит на основание договор № 178/ 11.04.05 г. и анекс от 11.04.2008 г., като средствата се осигуряват от компенсационен и инвестиционен резерв към фонд „Приватизация инвестиционен” за посрещане на извънредни нужди на общината и общинските търговски дружества.
  2. Погасителен план – 6 месеца гратисен период считано от дата на усвояването и 22 /двадесет и две/ равни месечни погасителни вноски в размер на 4445 лв.
  3. Заемът да се погасява от „Комунално стопанство„ ЕООД – Велико Търново включително и със средства от продажбата на дълготрайни материални активи.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/