Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.05.2009 година.

 

ОТНОСНО: Вземане на Решение от Общински съвет гр. Велико Търново на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1 от Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново за приемане на Отчет за констатираните нарушения при изпълнение на контролната дейност на служителите в отдел “Финансово управление и контрол”, дирекция “Вътрешен одит, финансово управление и контрол и методология” за отчетната 2008 година и за одобряване на Програма за дейността на служителите – експерти осъществяващи контролна дейност към отдел “Финансово управление и контрол” на Дирекция “Вътрешен одит, финансово управление и контрол и методология” за отчетната 2009 година

 

РЕШЕНИЕ № 577

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3, ал.1 и чл.4, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор

  1. Приема Отчет за констатираните нарушения при изпълнението на контролната дейност на отдел “Финансово управление и контрол”, Дирекция “Вътрешен одит, финансово управление и контрол и методология” за отчетната 2008 година.
  2. Одобрява Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел “Финансово управление и контрол” на Дирекция “Вътрешен одит, финансово управление и контрол, методология” за отчетната 2009 година.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/