Препис-извлечение от Протокол № 46

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.05.2009 година.

 

ОТНОСНО: Вземане на Решение от Общински съвет Велико Търново на основание чл. 21, ал. 1,т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал.1 и ал.2 от Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, по доклада от извършената проверка на „Комунално стопанство” ЕООД гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 578

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Упълномощава Кмета на Общината да вземе решение относно плана за действие за отстраняване на пропуски и недостатъци в дружеството.

 

Приложение: План за действие.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/