Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.01.2008 година.

 

ОТНОСНО: Определяне индекс за цените на общинските жилища за продажба за 2008 година.

 

РЕШЕНИЕ № 58

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с т. 28, от Приложение № 1 към Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общински съвет

Определя индекс за увеличаване на цената на общинските жилища за продажба за 2008 година, както следва:

 

За гр. Велико Търново

- Първа зона 1,5

- Втора зона 1,5

- Трета зона 1,5

- Четвърта зона 1,5

- Пета зона 1,5

 

За гр. Килифарево, гр.Дебелец,

с.Ресен и с. Самоводене - 1,5.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/