Препис-извлечение от Протокол № 47

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 02.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида в кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 582

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2, т.2 и чл. 5, ал. 4 от Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

1. Разкрива Клуб на пенсионера и инвалида в кв. „Чолаковци“ град Велико Търново в сграда – общинска собственост, актувана с АОС № 3053/ 28.09.2005 г.

2.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да назначи уредник в разкрития клуб на пенсионера и инвалида в кв. „Чолаковци“ град Велико Търново – 1 /една/ щатна бройка.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/