Препис-извлечение от Протокол № 47

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 02.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 584

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 125 /сто двадесет и пет/ кв.м., представляващо 125/1104 идеални части от УПИ І-146 /урегулиран поземлен имот едно римско за сто четиридесет и шест арабско/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по РП на с. Малки чифлик, актувано с акт за частна общинска собственост № 4618/ 16.03.2009 г., останалата част от който е собственост на Пенка Иванова Николова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски” № 25, вх. Д.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ І-146 в строителен квартал 28 по РП на с. Малки чифлик, с площ от 125 /сто двадесет и пет/ кв.м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 1 500 лева /хиляда и петстотин лева/ без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Пенка Иванова Николова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски” №25, вх. Д, следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 30,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3% местен данък в размер на 19,50 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и сума в размер на 192 лева, представляваща стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/