Препис-извлечение от Протокол № 47

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 02.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на част от поземлен имот № 10447.29.9 – земеделска част в землището на гр. Велико Търново, местност „Трошана” по реда на чл. 19, ал. 9, т. 1 от ЗСПЗЗ.

 

РЕШЕНИЕ № 587

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 9, т. 1, във връзка с чл. 25, ал. 1, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за промяна предназначението на общински имот с площ 463 кв. м., представляващ част от ПИ 10447.29.9 по КК на землището на гр. Велико Търново с НТП – пасище, предоставено за стопанисване на Общината по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, попадаща в габарита на утвърдената улична регулация.
  2. Настоящето съгласие е валидно за срок до влизане в сила на решението на Комисията за земеделски земи.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/