Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.01.2008 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново за финансиране на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

 

РЕШЕНИЕ № 59

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” със следните проектни предложения:

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/