Препис-извлечение от Протокол № 47

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 02.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 592

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 1015-8/ 01.04.2009 год. на Кмета на с. Никюп, Великотърновски общински съвет

  1. Дава съгласие за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, намиращ се в местността „Блатци” в землището на с. Никюп, представляващ рибарник с обща площ 88, 748 дка за срок 5 години и минимална годишна конкурсна цена 3020, 00 лв.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/