Препис-извлечение от Протокол № 47

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 02.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото тримесечие на 2009 г.

 

РЕШЕНИЕ № 593

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19, т. 1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет

  1. Приема на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото тримесечие на 2009 г.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Освобождава от отговорност Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД – гр. Велико Търново – еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % общински капитал за 2008 г. Препоръчва на Управителя да актуализира бизнес програмата на дружеството за недопускане тенденцията за увеличаване на загубата и заличаване на същата от първото тримесечие на 2009 г.
  3. Задължава Управителя на ОДПФЗ «Д-р Треймън» ЕООД до 10.06.2009 г. да преработи бизнес програмата на дружеството за 2009 г. с цел покриване на загубата от първото тримесечие на 2009 г.
  4. Предвид необходимостта от ремонт на сградата на «Обредни дейности» ЕООД, препоръчва на Управителя на дружеството да преработи при необходимост бизнес програмата за 2009 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/