Препис-извлечение от Протокол № 47

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 02.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински и по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землище гр. Килифарево и предоставянето им на земеделски производители – животновъди.

 

РЕШЕНИЕ № 594

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 48 а, ал. 2 (отм.) от Закона за допитване до народа, във връзка с § 24, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 10/06.02.2009 г.), Великотърновски Общински съвет

1. Определя за ползване от животновъдите в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, следните общински мери и пасища:

 

№ по ред № на имот физически блок местност кат. площ /дка/ състояние на пасището
1 2 3 4 5 6 7
1 054019 Копано имане IX 10,695 задоволително 
2 057014 Сърня IX 48,360 задоволително 
3 058010 Момински вир IX 34,577 задоволително 
4 082004 Дългата поляна IX 349,351 задоволително 
5 096012 Сърня VI 81,366 задоволително 
6 096016 Ганчова лъка III 22,310 задоволително 
7 111047 Черничките III 14,101 задоволително 
8 111048 Черничките III 12,674 задоволително 
9 000149 Калакоча IV 19,764 задоволително 
10 000253 Пеювец IV 21,807 задоволително 
11 000257 Дядово стамово IX 15,091 задоволително 
12 000439 Попов трап VI 20,893 задоволително 
13 000538 Дълбок път VI 10,883 задоволително 
14 000539 Жиля VI 16,047 задоволително 
15 000574 Под града III 24,467 задоволително 
16 000587 Над града/марашлъка VI 65,867 задоволително 
17 000659 Алиманово VI 36,141 задоволително 
18 000665 Над града/марашлъка VI 19,681 задоволително 
19 000744 Ходжова бахча III 31,522 задоволително 
20 000828 Гръстенище IX 10,230 задоволително 
21 000832 Гръстенище IX 11,946 задоволително 
22 001408 Руневец VI 17,824 задоволително 
23 001717 Парц.махала/вратник IX 12,837 задоволително 
24 019003 Криви дол IX 15,438 задоволително 
25 023003 Гьончевото III 30,954 задоволително 
26 073007 Финкови плочи IX 14,706 задоволително 
27 077013 Малесенско дере IV 21,693 задоволително 
28 097007 Беглиш.хармани/д.ха VI 14,298 задоволително 
29 118644 Чифлика IV 13,251 задоволително
30 135020 Попов трап VI 17,794 задоволително
общо за землището 1036,568  

 

2. Горепосочените имоти се предоставят за ползване на следните животновъди:

2.1. ЗП – ЕТ ”ВИЛИ – ВЕЛИСЛАВА ВЕЛИЧКОВА” – БУЛСТАТ 104591562, с адрес на управление гр. В. Търново, ул. ”Панайот Волов” № 32, притежаваща съгласно Справка от 24.02.2009 г. ДРД овце – 598 броя – предоставят се за ползване 1 036,568 дка пасища, в землището на с. Ялово, подробно описани в т. 1 от Решението, срещу годишна такса за ползване в размер на 3 628,00 лв.

3. Таксата за ползване на предоставените мери и пасища се заплаща по сметка IBAN: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44, код за вид плащания 44 42 00, Общинска банка АД, гр. Велико Търново, BIC код: SOMBBGSF. Заверено копие от настоящото Решение се предоставя на земеделския производител – животновъд, след представяне на платежен документ за платена такса. Съгласно чл. 48а, ал. 6 (отм.) от Закона за допитване до народа настоящото Решение е правно основание за ползване на общинските мери и пасища за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

4. Животновъдите, ползватели на общинските мери и пасища и мерите и пасищата по чл. 19 от ЗСПЗЗ, се задължават:

4.1. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. на Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

4.2. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

4.3. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

4.4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

4.5. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

4.6. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

4.7. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/