Препис-извлечение от Протокол № 47

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 02.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 522-7 по Протокол № 42/ 19.03.2009 г. на Великотърновски Общински съвет за определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински и по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землище с. Ресен и предоставянето им на земеделски производители – животновъди.

 

РЕШЕНИЕ № 595

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

1. Прави следните изменения в Решение № 522-7 по Протокол № 42/19.03.2009 г:

 

2. В т. 1 в таблицата прибавя следните имоти:

 

№ по ред № на имот физически блок местност кат. площ /дка/ състояние на пасището
1 2 3 4 5 6 7
15 193060 ПМЛ Горен червен бряг III 25,520 добро
16 193070 ПМЛ Горен червен бряг III 11,717 добро

 

3. Променя т. 2.3, както следва:

2.3. ЗП – СОНЯ ПЕТРОВА ДЖАМБАЗОВА – ЕГН 6301221456, с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Кокиче” № 1, притежаваща съгласно Декларация от 24.02.2009 г. ЕРД над 24 месеца – 40 броя и ЕРД от 2 до 8 месеца – 2 броя – предоставят се за ползване 120,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 191013 – част с площ 82,763 дка, м. Горен червен бряг, поземлен имот № 193060 с площ 25,520 дка, м. Горен червен бряг и поземлен имот № 193070 с площ 11,717 дка, м. Горен червен бряг по КВС на с. Ресен срещу годишна такса за ползване в размер на 420,00 лв.

 

4. Заличава т. 2.12 поради отказ на земеделския производител.

 

5. Променя т. 2.18, както следва:

 

2.18. ЗП – ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА – ЕГН 8402111573, с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Росица” № 43, притежаваща съгласно Декларация от 14.01.2009 г. ЕРД над 24 месеца – 4 броя – предоставят се за ползване 18,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 191006 – част с площ 18,000 дка по КВС на с. Ресен срещу годишна такса за ползване в размер на 63,00 лв.

 

6. Променя т. 2.21, както следва:

2.21. ЗП – ЕЛКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА – ЕГН 5803301433, с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Александър Стамболийски” № 4, притежаваща съгласно Декларация от 20.01.2009 г. ЕРД над 24 месеца – 7 броя – предоставят се за ползване 29,656 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 191005 – част с площ 29,656 дка, м. Трескавец по КВС на с. Ресен срещу годишна такса за ползване в размер на 104,00 лв.

 

7. В останалата си част решението остава непроменено.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/