Препис-извлечение от Протокол № 47

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 02.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Закупуване на земеделски земи – общинска собственост, предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

РЕШЕНИЕ № 596

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общински съвет

Приема оценките на земеделски земи по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, изготвени съгласно Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи /ДВ бр. 75/12.09.2006 г./, както следва:

 

№ по ред № на имот по ПНИ Землище Местност Площ

/дка/

Цена

/лева/

1. 136.019 Арбанаси Ловна хижа 0,623 336,00
2. 72.016 М. чифлик Геновото 0,432 125,00

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/