Препис-извлечение от Протокол № 47

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 02.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на Дванадесети Международен Фолклорен Фестивал

 

РЕШЕНИЕ № 598

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на Дванадесети  Международен Фолклорен Фестивал – Велико Търново за периода от 18.07.2009 г. до 01.08.2009 г. в размер до 120 000 /сто и двадесет хиляди лева /.
  2. Дава съгласие размерът на един храноден и нощувка на един участник в Дванадесети  Международен Фолклорен Фестивал – Велико Търново за периода от 18.07.2009 г. до 01.08.2009 г. да е до 53,00 лева в „Гранд хотел – Велико Търново”, но не повече от 120 000 лева общо.
  3. Цялостната организация по провеждането и контрола от страна на Община Велико Търново да бъде възложена на Общинското дружество „Царевград Търнов” ЕООД, чрез сключване на договор.
  4. Разходите да се извършат от бюджета на Дирекция „Култура” при Община Велико Търново като разходи по прояви в „Културен календар” на Община Велико Търново за 2008 г.
  5. След провеждане на фестивала кмета на Община Велико Търново да представи пред Великотърновски общински съвет Отчет за постигнатите резултати и окончателните разходи.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/