Препис-извлечение от Протокол № 47

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 02.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Правила за процедура по поставяне на паметни знаци в алеята „Личности на България с принос за Велико Търново”.

 

РЕШЕНИЕ № 600

 

На основание чл. 21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема Правила за процедура по поставяне на паметни знаци в алеята „Личности на България с принос за Велико Търново”.

 

Приложение: съгласно текста.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

 

 

 

Правила за процедура по поставяне на паметни знаци в алеята „Личности на България с принос за Велико Търново"

 

1. Създаването на алеята „Личности на България с принос за Велико Търново” се създава с решение № 579/ 06.11.1997 г. на Общински съвет Велико Търново.

2. Алеята се оформя в парковото пространство южно от Художествената галерия „Борис Денев”

3. В Алеята се поставят паметни знаци на изявени личности, допринесли с дейността си за развитието и утвърждаването на Велико Търново във всички области на живота.

4. 3а поставяне на паметен знак се прави писмено предложение до Кмета на Общината и до Председателя на Великотърновския Общински съвет.

5. Мотивирани писмени предложения имат право да внасят физически и юридически лица, инициативни комитети, институции, организации творчески съюзи и сдружения.

6. Предложението включва:

 • подробни данни за приноса на конкретната личност за развитието на Велико Търново;
 • идеен проект на паметния знак;
 • заявен от вносителя ангажимент за финансиране на проектирането, изработването и монтирането на паметния знак.
 • 7. Предложението заедно със становището на общинската администрация, се разглежда в определените от Председателя на

  Великотърновския Общински съвет комисии.

  8. По предложение на Кмета на Общината или на постоянна комисия Великотърновският Общински съвет дава съгласие за поставяне на паметния знак и определя мястото му в архитектурно художествения план на Алеята.

  9. Контролът по изпълнението на решението от страна на общинската администрация осъществяват специалисти от дирекция „ТСУ" и дирекция „Култура”.

  10. Община Велико Търново съдейства при откриването на паметния знак