Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Покана от Съвета на Директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, Велико Търново за свикване на годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 604

 

На основание на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Възлага на представителя на Община Велико Търново в годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, Велико Търново на 17.06.2009 г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 2 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 3 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 4 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 5 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 6 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 7 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 8 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 9 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 10 от дневния ред – да се гласува „не”.

По т. 11 от дневния ред – след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/