Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 608

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

- незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 35 /тридесет и пет/ по РП на с. Къпиново, община Велико Търново, с площ от 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м., актуван с АОС № 4530/26.08.2008 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/ от строителен квартал 35 /тридесет и пет/ по РП на с. Къпиново, община Велико Търново, с площ от 1 450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м., актуван с АОС № 4532/ 26.08.2008 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 35 /тридесет и пет/ по РП на с. Къпиново, община Велико Търново, с площ от 1 290 /хиляда двеста и деветдесет/ кв.м., актуван с АОС № 4533/ 26.08.2008 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ /осем римско/ от строителен квартал 35 /тридесет и пет/ по РП на с. Къпиново, община Велико Търново, с площ от 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м., актуван с АОС № 4534/ 26.08.2008 г.

2. Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 35 - в размер на 9 920 /девет хиляди деветстотин и двадесет/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ІІ от кв. 35 - в размер на 11 600 /единадесет хиляди и шестстотин/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ІІІ от кв. 35 - в размер на 10 320 /десет хиляди триста и двадесет/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ VІІІ от кв. 35 - в размер на 9 500 /девет хиляди и петстотин/ лева без начислен ДДС;

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/