Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 609

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

- незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 53 /петдесет и три/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 1 310 /хиляда триста и десет/ кв.м., актуван с АОС №3104/05.01.2006 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/ от строителен квартал 53 /петдесет и три/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 850 /осемстотин и петдесет/ кв.м., актуван с АОС № 3103/ 05.01.2006 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ /тринадесет римско/ от строителен квартал 53 /петдесет и три/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 1 120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м., актуван с АОС №3105/05.01.2006 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет римско/ от строителен квартал 53 /петдесет и три/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 1 070 /хиляда и седемдесет/ кв.м., актуван с АОС №3102/05.01.2006 г.

2. Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 53 - в размер на 22 300 /двадесет и две хиляди и триста/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ХІІ от кв. 53 - в размер на 12 800 /дванадесет хиляди и осемстотин/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ХІІІ от кв. 53 – в размер на 19 100 /деветнадесет хиляди и сто/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ХІV от кв. 53 – в размер на 18 200 /осемнадесет хиляди и двеста/ лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/